Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23m ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.) i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.) cena transferowa to „rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”. Także ceny transferowe są ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą sprzedażą określonych dóbr, usług oraz praw. Często stosowane są w ramach jednej grupy kapitałowej.

Regulacje prawne cen transferowych

W polskim ustawodawstwie istnieje kilka ustaw, które regulują problematykę cen transferowych. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych nakładają m.in. obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, gdy przekroczone są limity transakcji między podmiotami powiązanymi. Są to dwie najważniejsze ustawy, jednakże o cenach transferowych wspominają również: ustawa o VAT oraz Ordynacja Podatkowa – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe.html.

Najważniejsze zmiany

29 października 2018 Prezydent RP podpisał zmiany wspomnianych wyżej ustaw. Najważniejszymi zmianami, jakie weszły w życie w 2019 roku są m.in.:

Zmiana limitów sporządzania dokumentacji podatkowej- progi zobowiązujące do sporządzenia dokumentacji wzrosły następująco: 10 000 000 PLN dla transakcji zakupu/ sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych, środków trwałych, pozyskania/udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji; 2 000 000 PLN dla transakcji zakupu/ sprzedaży usług, wartości niematerialnych i prawnych, korzystania/ udostępnienia środków trwałych oraz innych transakcji.

Informacja o cenach transferowych dotychczas sporządzane były w postaci CIT/TP oraz PIT/TP. Teraz sporządzane będą w formach elektronicznych.

Wydłużenie terminu składania dokumentacji- termin został wydłużony z 3 na 9 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, natomiast grupowa dokumentacja cen transferowych do 12 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

Metoda weryfikacji cen transferowych- wg nowego rozwiązania ma być zastosowana m.in. technika wyceny do określenia bądź weryfikacji poziomu przychodów lub kosztów związanych z kontrolowaną transakcją.